ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN

Reklamačný poriadok

 REKLAMAČNÝ  PORIADOK

 


Tento reklamačný poriadok podľa Občianského zákoníka § 599 upravuje podmienky a  postup pri prijímaní a vybavovaní reklamácií na tovar zakúpený v zásielkovom a internetovom obchode www.detskaobuv.sk. 
Reklamačný poriadok sa vzťahuje na nasledovné subjekty:
–    predávajúci  - - David Kelar, www.detskaobuv.sk
–    kupujúci = zákazník.

Záručné podmienky
Na tovar zakúpený od 1. apríla 2004 platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Osobitné predpisy umožňujú stanoviť aj dlhšiu záručnú dobu; táto informácia je uvedená pri výrobku v katalógu alebo na www.detskaobuv.sk Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).
Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy tzn. okamihom, kedy kupujúci tovar prevezme od predávajúceho. Záručná doba je obdobie, počas ktorého by si mal výrobok zachovať svoje úžitkové, estetické a kvalitatívne parametre.  
Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové chyby, alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie.
Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vydržať, vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania.
Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanosť výrobku v súvislosti s jeho bežným používaním, na úmyselné či neúmyselné poškodenie alebo zanedbanie pravidiel údržby, na chyby kvôli ktorým bola znížená cena výrobku.
Dátumom uplatnenia reklamácie sa pozastavuje plynutie záručnej doby na výrobok. Začne plynúť až dňom prevzatia výrobku po vybavení reklamácie (dňom, kedy je kupujúci povinný si výrobok u predajcu po vybavení reklamácie vyzdvihnúť).
Záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy bol tovar v oprave, t.j. o dobu, kedy je zákazník povinný si tovar po reklamácii prevziať. Zákazník je povinný si tovar prevziať aj po neuznanej reklamácii.  Po treťom neprevzatí tovaru a písomnom upozornení podlieha neprevzatý tovar po 6 týždňoch skartácii.
1.Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa može kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskor do 24 mesiacov od prevzatia veci.

2.Právo na náhradu nevyhnutných nákladov može kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady predávajúcemu oznámi v lehote uvedenej v odseku.

Dôkazné bremeno:
A)  ak ide o chybu, ktorá sa vyskytla na výrobku počas prvých 12 mesiacov záručnej doby, je predávajúci povinný dokázať kupujúcemu, že chyba, ktorú reklamuje, nebola na výrobku v čase jeho predaja (nevznikla na výrobku pri jeho výrobe, resp. pred termínom jeho predaja kupujúcemu);
B)  ak ide o chybu, ktorá sa vyskytla na výrobku v čase po prvých 12 mesiacoch záručnej doby (t.j. od 1. dňa 13. mesiaca plynutia záručnej doby) je kupujúci povinný dokázať predávajúcemu, že chyba, ktorú reklamuje, bola na výrobku už v čase jeho predaja (vznikla na výrobku pri jeho výrobe, resp. pred termínom jeho predaja kupujúcemu); rozhodnutie o uznaní alebo zamietnutí reklamácie bude závisieť od dôkazov, ktorými zákazník preukáže, že chyba nevznikla jeho zavinením ani bežným opotrebovaním výrobku.

Reklamačné konanie
Zákazník si uplatňuje reklamačné konanie v sídle predávajúceho.
Tovar jako balík doručte na vlastné náklady na adresu predávajúceho: David Kelar, Detská obuv Žirafa, Moyzesova 1, 010 01 Žilina. Pre zákazníky z Českej republiky na adresu: David Kelar, Alberta Kučery 1199/8, 700 30 Ostrava. Odporúčame Vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.
Predávajúci má povinnosť posúdiť oprávnenosť a riešiť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30 dní od dátumu jej uplatnenia.
Ak je dôvod reklamácie a spôsob jej riešenia zložitý a vyžaduje viac ako 30 dní, predávajúci o tom informuje zákazníka, s ktorým následne toto odsúhlasí. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky, prípadne iným spôsobom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. V prípade uznanej reklamácie zabezpečí predávajúci vrátenie peňazí kupujúcemu, v prípade neuznanej reklamácie kupujúci obdrží  tovar späť spolu s písomným vyjadrením.
Kupujúci je povinný predložiť na reklamáciu tovar kompletný a čistý. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť.
Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná lehota znova odo dňa prevzatia nového tovaru. Ak dôjde k výmene časti výrobku - súčasti, na ktorú bola poskytnutá záruka - platí to isté.
Po uplynutí záručnej doby zaniká právo reklamovať chyby tovaru, alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou.
Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu, uznáva sa len výrobná chyba. Je nevyhnutné sa preto riadiť usmerneniami, ktoré sú uvedené nižšie.

Postup pri vybavovaní reklamácie:
1.    Zákazník spolu s reklamovaným výrobkom predloží:
       a)    potvrdenku o kúpe tovaru (faktúru); ak ide o opakovanú reklamáciu toho istého 
              výrobku, predloží aj predchádzajúci reklamačný zápis;
       b)    osobný doklad na preukázanie totožnosti.
2.    Predávajúci spíše reklamačný  zápis, v ktorom uvedie: 
       a)    meno a adresu zákazníka;
       b)    názov výrobku, výrobné číslo, cenu, dátum zakúpenia výrobku;
       c)    popis nedostatku - dôvod reklamácie;
       d)    dátum, kedy bola reklamácia uplatnená;
       e)    termín, dokedy bude vyriešená reklamácia (nesmie to byť dlhšie ako 30 dní od 
              dátumu jej uplatnenia)
       f)    súčasťou protokolu je aj potvrdenie o kúpe tovaru. Prevzatie tohto dokladu a 
              výrobku na reklamáciu predávajúci potvrdí v spísanom zápise o reklamácii.
3.    Originál reklamačného listu dostane zákazník, kópia ostáva predávajúcemu.

Spôsoby riešenia reklamácie:
1.    Ak ide o chybu odstrániteľnú, predávajúci dá výrobok na vlastné náklady opraviť.
2.    Ak ide o chybu neodstrániteľnú, t.j. rozsah poškodenia je taký, že nie je možné chybu odstrániť 
       bez viditeľného defektu, alebo náklady na opravu presahujú cenu výrobku, môže predávajúci:
       a) výrobok vymeniť za rovnaký nepoužívaný výrobok alebo
       b) vrátiť peniaze zákazníkovi, t.j. odstúpiť od zmluvy – a to v prípade, ak 
            - chybu výrobku nie je možné odstrániť a bráni jeho ďalšiemu používaniu, 
            - alebo ak sa trikrát po sebe zopakovala tá istá odstrániteľná chyba u toho istého výrobku 
               (strata dôvery),
            - alebo ak nebola vybavená reklamácia v zákonnej lehote maximálne 30 dní. 


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:

v       Pri každom kontakte s nami uveďte, prosím, vždy Vaše zákaznícke číslo, alebo číslo faktúry.

v       Faktúra je Vašim dokladom o kúpe tovaru. Bez faktúry nie je možné tovar vymeniť alebo vrátiť. Tovar môžete vrátiť do 15 dní od prevzatia zásilky bez udania dvóvodov!  Tovar musí byť v povodnom obale (krabici).

v       Pri výmene viacdielnej súpravy, tzn. viac kusov tovaru v jednom balení za jednu cenu (napr. kostým) je bezpodmienečne nutné zaslať vždy celú súpravu.

v      Záručná lehota: V zmysle platného reklamačného poriadku sa na každý tovar vzťahuje 2-ročná záručná lehota. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru. Záručná lehota sa vzťahuje iba na tovar s preukázateľnými chybami.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Usmernenia k Reklamačnému poriadku

 

 

Ošetrovanie a údržba obuvi

 

Následujúcimi všeobecne platnými zásadami o údržbe a ošetrovaní obuvi si Vám dovoľujeme pripomenútˇ zásadné informácie.

 

v       Pri výbere obuvi rozlišujte obuv podľa účelu, pre ktorý je určená. V prípade, že sa obuv používa na iný účel ako je určená, môže dôjsť k poškodeniu. Toto poškodenie potom nemožno kvalifikovať ako reklamáciu.

v       Obuv si pred zakúpením dôkladne v domácom prostredí vyskúšajte a skontrolujte jej kvalitu. Dbajte hlavne na Vámi zvolený typ, tvar,veľkostné číslo a šírku obuvi, ktorá by mala zodpovedatˇ Vašim potrebám. V prípade, že si typ, tvar, číslo alebo šírku zvolíte nevhodne, nemôže to byť predmetom reklamácie.

v       Pri obúvaní uzavretých strihov používajte obuvák, aby sa nezdeformovala pätná časť obuvi.  Pri obúvaní šnurovacej obuvi musí byť zašnurovaná až k poslednej dierke, aby nedochádzalo k posúvaniu nohy na stielke obuvi a jej následnému predratiu v prednej časti a v oblasti päty. Obuv nikdy nevyzúvajte pristúpením päty, pretože dochádza k nadmernej námahe materiálu a často až k odtrhnutiu podošvy.

v       Obuv pravidelne ošetrujte, pravidelne striedajte. Snažte sa vyvarovať úplnému premáčaniu obuvi. Premáčanú obuv nikdy nesušte v blízkosti tepelných zdrojov. Po vysušení ju ošetrite podľa návodu pre použitý materiál - zvrškov. Záruka sa nevzťahuje na farbenie vo vnútri obuvi vplyvom pôsobenia potu alebo silného premočenia, tiež na mechanické poškodenie obuvi.

v       Po vyzutí obuv napnite na napináky (najlepšie drevené)zodpovedajúceho tvaru a velkosti. Tým udržíte tvar obuvi a vyrovnáte záhyby (vrásky)vzniknuté pri chôdzi. Predlžite životnosť obuvi, pričom drevo napinákov absorbuje vlhkost.

v        Obuv pravidelne striedajte (len tak sa môže zvrškový materiál zbaviť vlhkosti absorbovaného z Vašich nôh)

v       Snažte sa vyvarovať úplnému premáčaniu obuvi, pokiaľ sa tak stane, vysušte ju pri izbovej teplote vyloženú novinovým papierom. Po vysušení ju ošetríte podľa návodu pre použitý vrchný materiál.

v       Obuv pravidelne kontrolujte a zabezpečte včasné opravy podpätkov a pätníkov, prešlapaných, bežne opotrebovaných podošiev, vkladacích či vlepovaných stielok, porušených šitých a lepených spojov a iných vzniknutých chýb spôsobených bežným opotrebením. Ide o základnú údržbu, o ktorú sa stará zákazník.
Životnosť obuvi je tiež ovplyvnená pravidelnou údržbou, ktorá závisí od jednotlivých materiálov použitých pri výrobe. Nižšie uvedený prehľad piktogramov Vám uľahčí orientáciu v materiálovom zložení obuvi.

 

 

 Alternatívne riešenia sporov

1.  V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo, alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len ako ,, Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov "/.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je /i/ Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29,  827 99 Bratislava, alebo elektronicky na ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk alebo /ii/ iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky /zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://ww.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riešenia-spotrebitelskych-sporov/14987s /, pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alterantívneho riešenia sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

piktogramy na obuvi!

Výsledek obrázku pro piktogramy boty